??xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>ս5׿޴:C++博客 - սƵ2019|սع//www.pppqb.icu/merlinfang/zh-cnMon, 23 Sep 2019 15:55:54 GMTMon, 23 Sep 2019 15:55:54 GMT602018q例行记?/title><link>//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2019/01/01/216160.html</link><dc:creator>merlinfang</dc:creator><author>merlinfang</author><pubDate>Tue, 01 Jan 2019 02:05:00 GMT</pubDate><guid>//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2019/01/01/216160.html</guid><wfw:comment>//www.pppqb.icu/merlinfang/comments/216160.html</wfw:comment><comments>//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2019/01/01/216160.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>//www.pppqb.icu/merlinfang/comments/commentRss/216160.html</wfw:commentRss><trackback:ping>//www.pppqb.icu/merlinfang/services/trackbacks/216160.html</trackback:ping><description><![CDATA[2018q^淡的一q了Q也完成了新语言golang的学习和应用Q还不错啦?也买了个公寓,q与q前的愿望折扣有点多了?br /><span style="color: #4b4b4b; font-family: verdana, Arial, helvetica, sans-seriff; font-size: 13px; background-color: #ffffff;">==================================================<br /></span>其他的方面可以说的完全没有存在感<br /><span style="color: #4b4b4b; font-family: verdana, Arial, helvetica, sans-seriff; font-size: 13px; background-color: #ffffff;">==================================================<br /></span>感到w体是越来越差,2019q就希望健康吧,看能不能写本书呢<br /><span style="color: #4b4b4b; font-family: verdana, Arial, helvetica, sans-seriff; font-size: 13px; background-color: #ffffff;">==================================================<br /></span>以前是一个手指头늝大宝走\Q后来一只手拉着她,只要往后挥一挥就会赶紧过来拉着Q再大些Q就只放一个指头到你的手掌了,<br />更大些,p来跑去,不会再牵着你了?img src ="//www.pppqb.icu/merlinfang/aggbug/216160.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="//www.pppqb.icu/merlinfang/" target="_blank">merlinfang</a> 2019-01-01 10:05 <a href="//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2019/01/01/216160.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>2017q例行记?/title><link>//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2018/02/25/215524.html</link><dc:creator>merlinfang</dc:creator><author>merlinfang</author><pubDate>Sun, 25 Feb 2018 02:45:00 GMT</pubDate><guid>//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2018/02/25/215524.html</guid><wfw:comment>//www.pppqb.icu/merlinfang/comments/215524.html</wfw:comment><comments>//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2018/02/25/215524.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>//www.pppqb.icu/merlinfang/comments/commentRss/215524.html</wfw:commentRss><trackback:ping>//www.pppqb.icu/merlinfang/services/trackbacks/215524.html</trackback:ping><description><![CDATA[发现q龄大Q越不想ȝ交了Q?今年开q去岳父家过q_感觉真是老了Q?也算是看看了?br />6月去了趟四姑娘山Q还以ؓ能在p逛逛,挑战下自己,l果老远的山沟里走走呢?br />10月小宝出生了Q乖乖的宝q是蛮像我的?br />==================================================<br />今年看了机器学习和深度学习的蛮多应用书籍和视频,看了一D|间后又觉得没啥意思,应用吧没啥特别的Q算了?br />大数据那块也没什么进展, 今天工作斚w是qxE的一q了?br />==================================================<br />q龄大Q游戏也不太q了,王者荣耀先拿了部门的亚军Q后面又l队拿了BG的季军,嘿嘿Q基本上人生巅峰了?br />10月又掉进了三国群׃的坑里,不过现在也基本弃了,2018q不x游戏Q就酱?br />==================================================<br />18q准备用golang+lua重写下实时流处理服务Q新语言新思想新挑战了Q另外想换个房子Q毕竟一大家子了。以上加?img src ="//www.pppqb.icu/merlinfang/aggbug/215524.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="//www.pppqb.icu/merlinfang/" target="_blank">merlinfang</a> 2018-02-25 10:45 <a href="//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2018/02/25/215524.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>2016q一q?/title><link>//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/12/31/214566.html</link><dc:creator>merlinfang</dc:creator><author>merlinfang</author><pubDate>Sat, 31 Dec 2016 07:14:00 GMT</pubDate><guid>//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/12/31/214566.html</guid><wfw:comment>//www.pppqb.icu/merlinfang/comments/214566.html</wfw:comment><comments>//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/12/31/214566.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>//www.pppqb.icu/merlinfang/comments/commentRss/214566.html</wfw:commentRss><trackback:ping>//www.pppqb.icu/merlinfang/services/trackbacks/214566.html</trackback:ping><description><![CDATA[2016q一q飞快的q去了,q一q还不错了Q?q初新{C个大数据目l负责整体的重构Q那D|间真是睡不好Q每天都在对历史需求,<br />学习各种大数据组Ӟstorm、kafka、hbase{等看了一大堆Q也是十分充实的一D|间?br />一个多月的需求整理和选型之后Q发现需求大多还是在数据清洗的阶D,主要是数据量太大Q每天几百亿Q导致整个系l运转不了?br />一下子又回到熟悉的领域了,变得LhQ就也没上stormQ直接从熟悉的C++写底层服务,lua写上层规则,l果q是不错了,性能提升?0倍左叟?br />由此拿到了优U奖,我这个老a条能拿到实不容易,一直都是普通员工来?O(∩_∩)O?br /><br />2016q初的alpha go的火爆一下子把我们都带到机器学习的浪潮里Q?以前也一直想学,可是L静不下心来,下半q终于还是逼着自己囫囵吞枣的复习了<br />一遍高{数学、线性代敎ͼ 看了几本机器学习的书Q机器学习实战,集体智慧~程{等Qȝ层学习入门了,可以与h吹吹牛了?br />q尾的时候参加了几个大数据讨论的会议Q算是认认一点名人,涨了点见识,q算不错的一q了?br /><br />今年感觉q静了不,随着q龄的增长,寚wqx变E了,也不惛_职了Q还是编E最有意思了Q?017q还要再学习下深度学习,了解下基本概念,<br />在TensorFlow里实战下Q毕竟现在{到大数据的项目里Q应用的Zq是有点Q希?017q更有意思一炏V?br /><br /><br /><img src ="//www.pppqb.icu/merlinfang/aggbug/214566.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="//www.pppqb.icu/merlinfang/" target="_blank">merlinfang</a> 2016-12-31 15:14 <a href="//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/12/31/214566.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>集体智慧和协同过?/title><link>//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/10/20/214348.html</link><dc:creator>merlinfang</dc:creator><author>merlinfang</author><pubDate>Thu, 20 Oct 2016 03:32:00 GMT</pubDate><guid>//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/10/20/214348.html</guid><wfw:comment>//www.pppqb.icu/merlinfang/comments/214348.html</wfw:comment><comments>//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/10/20/214348.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>//www.pppqb.icu/merlinfang/comments/commentRss/214348.html</wfw:commentRss><trackback:ping>//www.pppqb.icu/merlinfang/services/trackbacks/214348.html</trackback:ping><description><![CDATA[     摘要: 转蝲Q//www.ibm.com/developerworks/cn/web/1103_zhaoct_recommstudy2/index.html  <a href='//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/10/20/214348.html'>阅读全文</a><img src ="//www.pppqb.icu/merlinfang/aggbug/214348.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="//www.pppqb.icu/merlinfang/" target="_blank">merlinfang</a> 2016-10-20 11:32 <a href="//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/10/20/214348.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>lua 染色 - սƵ2019|սع//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/07/26/214050.htmlmerlinfangmerlinfangTue, 26 Jul 2016 14:25:00 GMT//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/07/26/214050.html//www.pppqb.icu/merlinfang/comments/214050.html//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/07/26/214050.html#Feedback0//www.pppqb.icu/merlinfang/comments/commentRss/214050.html//www.pppqb.icu/merlinfang/services/trackbacks/214050.html//codemirror.net/1/contrib/lua/index.html

//www.shucunwang.com/RunCode/lua/


merlinfang 2016-07-26 22:25 发表评论
]]>
感知器学习算法(PLAQ? - սƵ2019|սع//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/07/17/213995.htmlmerlinfangmerlinfangSun, 17 Jul 2016 15:33:00 GMT//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/07/17/213995.html//www.pppqb.icu/merlinfang/comments/213995.html//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/07/17/213995.html#Feedback0//www.pppqb.icu/merlinfang/comments/commentRss/213995.html//www.pppqb.icu/merlinfang/services/trackbacks/213995.html阅读全文

merlinfang 2016-07-17 23:33 发表评论
]]>
linuxpȝ分析工具Q小l) - սƵ2019|սع//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/04/06/213200.htmlmerlinfangmerlinfangWed, 06 Apr 2016 09:21:00 GMT//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/04/06/213200.html//www.pppqb.icu/merlinfang/comments/213200.html//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/04/06/213200.html#Feedback0//www.pppqb.icu/merlinfang/comments/commentRss/213200.html//www.pppqb.icu/merlinfang/services/trackbacks/213200.html原创作品Q允许{载,转蝲时请务必以超链接形式标明文章 原始出处 、作者信息和本声明。否则将q究法律责Q?a style="padding: 0px; margin: 0px; color: #1576ae; text-decoration: none;">//xuclv.blog.51cto.com/5503169/1176839
关于linux分析工具的内容就暂且到这里了Q以上均为简单的常用的工P虽然不全Q但也涵盖了有一部分了吧Q更多的更牛的工具如perfQSystemTapQoprofile{等Q等有机会再M解吧。由于能力有限,有些内容不甚准确Q欢q指正,同时详情参照官方手册。下面是一个简单的索引Q方便查?
uptimeQ请?a  target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; color: #1576ae; text-decoration: none; background: none;">q里 
topQ请?a target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; color: #1576ae; text-decoration: none; background: none;">q里
mpstatQ请?a target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; color: #1576ae; text-decoration: none; background: none;">q里
iostatQ请?a target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; color: #1576ae; text-decoration: none; background: none;">q里
vmstatQ请?a target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; color: #1576ae; text-decoration: none; background: none;">q里
freeQ请?a target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; color: #1576ae; text-decoration: none; background: none;">q里
pingQ请?a target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; color: #1576ae; text-decoration: none; background: none;">q里
nicstatQ请?a target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; color: #1576ae; text-decoration: none; background: none;">q里
dstatQ请?a target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; color: #1576ae; text-decoration: none; background: none;">q里
sarQ请?a target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; color: #1576ae; text-decoration: none; background: none;">q里
netstatQ请?a target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; color: #1576ae; text-decoration: none; background: none;">q里
pidstatQ请?a target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; color: #1576ae; text-decoration: none; background: none;">q里
straceQ请?a target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; color: #1576ae; text-decoration: none; background: none;">q里
tcpdumpQ请?a target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; color: #1576ae; text-decoration: none; background: none;">q里
blktraceQ请?a target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; color: #1576ae; text-decoration: none; background: none;">q里
iotopQ请?a target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; color: #1576ae; text-decoration: none; background: none;">q里
slabtopQ请?a target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; color: #1576ae; text-decoration: none; background: none;">q里
SystemTapQ请?a target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; color: #1576ae; text-decoration: none; background: none;">q里

本文 “cclo的博?/a>” 博客Q请务必保留此出?a style="padding: 0px; margin: 0px; color: #1576ae; text-decoration: none;">//xuclv.blog.51cto.com/5503169/1176839merlinfang 2016-04-06 17:21 发表评论
]]>
借助PERF工具分析CPU使用?/title><link>//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/01/29/212753.html</link><dc:creator>merlinfang</dc:creator><author>merlinfang</author><pubDate>Fri, 29 Jan 2016 02:45:00 GMT</pubDate><guid>//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/01/29/212753.html</guid><wfw:comment>//www.pppqb.icu/merlinfang/comments/212753.html</wfw:comment><comments>//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/01/29/212753.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>//www.pppqb.icu/merlinfang/comments/commentRss/212753.html</wfw:commentRss><trackback:ping>//www.pppqb.icu/merlinfang/services/trackbacks/212753.html</trackback:ping><description><![CDATA[     摘要:   <a href='//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/01/29/212753.html'>阅读全文</a><img src ="//www.pppqb.icu/merlinfang/aggbug/212753.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="//www.pppqb.icu/merlinfang/" target="_blank">merlinfang</a> 2016-01-29 10:45 <a href="//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/01/29/212753.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>回顾?015 - սƵ2019|սع//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/01/01/212586.htmlmerlinfangmerlinfangFri, 01 Jan 2016 13:24:00 GMT//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/01/01/212586.html//www.pppqb.icu/merlinfang/comments/212586.html//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2016/01/01/212586.html#Feedback0//www.pppqb.icu/merlinfang/comments/commentRss/212586.html//www.pppqb.icu/merlinfang/services/trackbacks/212586.html阅读全文

merlinfang 2016-01-01 21:24 发表评论
]]>
无纸化的时代卛_来? - սƵ2019|սع//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2015/12/13/43540.htmlmerlinfangmerlinfangSun, 13 Dec 2015 15:25:00 GMT//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2015/12/13/43540.html//www.pppqb.icu/merlinfang/comments/43540.html//www.pppqb.icu/merlinfang/archive/2015/12/13/43540.html#Feedback0//www.pppqb.icu/merlinfang/comments/commentRss/43540.html//www.pppqb.icu/merlinfang/services/trackbacks/43540.html阅读全文

սƵ2019 2015-12-13 23:25 发表评论
]]>